Warsztaty prowadzone przez wrocławskich trenerów

CYKL WARSZTATÓW 5- ciogodzinych:

Autor : Anna Morawiecka

ZAPRASZAMY DO GALERII

Warsztaty adresowane do nauczycieli, animatorów kultury, wychowawców, organizatorów czasu wolego i wszystkich zainteresowanych.

 

 • Dzień dobry- integracja grupy
 • Najważniejsze pojęcia dotyczące sztuki
 • Tajemnicza przygoda z białym prostokątem
 • Obraz? – zagadka dla detektywa
 • Metody pracy z małym twórczym człowiekiem
 • Tańce integracyjne... inaczej – linią i kolorem

 

 

OD POMYSŁU DO WERNISAŻU

 

 • Rozmowa pędzla, flamastrów i ołówków
 • Znaki graficzne – najstarsze pismo
 • Podstawowe etapy powstawania obrazu{ kadrowanie, plan kompozycyjny, konstrukcja, szukanie kolorów na palecie, wybór i selekcja środków wyrazu, porządkowanie, synteza)
 • Analiza dzieła
 • Ekspozycja prac – wpływ przestrzeni, światła, sąsiedztwa na odbiór dzieła
 • Znaczenie wernisażu

 

 

MAMO, ŁADNIE ?

 

 • Dlaczego oni bazgrzą po ścianie?- znaczenie formatu, powierzchni, narzędzi – czyli specyfika procesu twórczego kolorowej sztuki
 • A co właściwie znaczy ładnie?- analiza dzieła- za co kochamy dziecięce rysunki
 • Czy oni muszą koniecznie usłyszeć „uhm, bardzo ładnie?”czyli znaczenie odbiorcy  w życiu nadawcy
 • Tajemniczy ogród sztuki
 • Na pożegnanie list do Pana Chagalla

 

 

 

CYKL WARSZTATÓW  5-ciogodzinnych

Autor: Jolanta Wesołowska

 

EKSPRESJA CIAŁA I GŁOSU

Celem warsztatu jest zbudowanie świadomości własnego głosu w kontekście pracy z ciałem.

Aparat głosowy często jest traktowany w izolacji z pozostałą częścią Naszego ciała.

Poprzez poznawanie i uwalnianie ekspresji ciała stajemy się świadomi własnego głosu.

"Głos w ciele, ciało w głosie" takie zrozumienie ciała i głosu prowadzi do poczucia jedności, Warsztat otwierający ( ze zwróceniem uwagi na terapeutyczny aspekt ) dający szansę poznania swoich możliwości.

Zakres tematyczny warsztatu:

 

 • Uświadomienie istoty naszego oddechu (Oddech jako odzwierciedlenie  aktualnej  kondycji psychofizycznej; Ćwiczenia na  odczuwanie  własnej  wewnętrznej  energii życia)
 • Techniki oddechowe. oddech żebrowy, brzuszny, szczytowy i oddech pełny (Co to jest podparcie oddechowe. Metody pracy z oddechem.; Ćwiczenia oparte na prostych technikach oddechowych (ziewanie, fazy oddechu, oddychanie  samogłoskami-a- e- i- o- u- y, oddychanie kolorami)
 • Próba zrozumienia naszego ciała (Sylwetka ciała jako odzwierciedlenie wnętrza człowieka i rozwoju jego świadomości.; Ćwiczenia na poszukiwanie prawidłowej i wygodnej dla nas postawy ciała)
 • Rozwijanie umiejętności świadomego analizowania procesów zachodzących w naszym ciele. (Rytm i zmiany rytmu, tempo i zmiany tempa, pauza - brak pauzy. Myśli. Emocje. Doznania fizyczne. Relaks. Skupianie uwagi. Umiejętność słuchania i  analizowania dźwięków wewnętrznych i zewnętrznych. Ćwiczenia relaksacyjne i koncentrujące w odniesieniu do rytmu, tempa, pauza- cisza. Głos prowadzącego lub Instrument. Improwizacja.)
 • Uświadomienie sobie faktu , że nasz głos to nasze ciało. (Dźwięk emitowany przez nasz głos to energia, która wpływa na nas i nasze otoczenie. Dźwięk jako energia. Rezonans, alikwoty, Harmonia. Ćwiczenia na odczuwanie i rozumienie - czym jest dźwięk?)
 • Rozwijanie umiejętności  kreacji . Dynamika ciała i głosu. (Wyobraźnia dźwiękowa. Kreacja głosowa. Budowanie kontrapunktów. Relacje czasowe i  przestrzenne. Ćwiczenia na odczuwanie relacji ja-ty, ja-oni. Ćwiczenia na wyobraźnię dźwiękową  połączoną z  kreacją ruchową. Dezintegracja i integracja.

 

 

EMISJA GŁOSU

Celem warsztatu jest rozpoznanie naszych możliwości głosowych i zbudowanie świadomości  najefektywniejszego wykorzystania wrodzonych zdolności w zakresie  umuzycznienia mowy.

Zdobycie umiejętności ograniczania wysiłku  głosowego do minimum, gwarantując w ten sposób ochronę aparatu głosowego przed zaburzeniami czynnościowymi. Poprawienie i rozwinięcie walorów  brzmieniowych głosu. Poszerzenie możliwości ekspresji głosu. Zdobycie świadomej potrzeby pracy nad prawidłową artykulacją  i dykcją.

Zakres tematyczny warsztatu:

 

 • Uświadomienie  istoty naszego oddechu
 • Techniki  oddechowe. oddech żebrowy, brzuszny, szczytowy i oddech pełny.
 • Co to jest   podparcie oddechowe. Metody pracy z oddechem.
 • Jak wydobyć głos w sposób tak aby wspomagał naszą komunikację z otaczającym nas światem. Powstawanie głosu w połączeniu z poznanymi technikami oddechowymi. Intonowanie dźwięków na spółgłoskach i samogłoskach. Legato, staccato, portato.
 • Emisja głosu jako nauka kształtowania głosu uwzględniająca wszystkie elementy fizjologiczne i akustyczne. Postawa ciała i praca rezonatorów.  Emisja głosu. Skala i barwa głosu.
 • Rozwijanie umiejętności kreacji głosem. Techniki posługiwania się głosem  wynikającym z elementów muzycznych. Rytm, melodyka, dynamika, tempo, artykulacja.
 • Rozwijanie umiejętności łączenia elementów rytmicznych  i melodycznych mowy. Rytm ciała i mowy. Mowa jako konstrukcja rytmiczna i melodyczna. Ćwiczenia rytmiczne. Dialogi rytmiczno- melodyczne. Monologi rytmiczne i melodyczne. Ćwiczenia oparte na wybranym fragmencie tekstu.

 

 

TECHNIKI PRACY Z GŁOSEM W PROCESIE KOMUNIKACJI

Celem warsztatu jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w poznaniu i zastosowaniu własnego głosu w kontekście procesów komunikacyjnych. Sposób w jaki mówimy, brzmienie naszego głosu – tworzy nasz wizerunek czyli obraz naszej osoby w oczach innych. Głos jest instrumentem komunikacji – łączy ludzi. Właściwości naszego głosu wpływają na atmosferę komunikacji, na relację jaka nawiąże się między nami – jako nadawcami mowy, a słuchaczami – jej odbiorcami. Bardzo często nasze problemy komunikacyjne, konflikty, nieporozumienia biorą  się z braku umiejętności świadomego  posługiwania się głosem   Metakomunikaty – informacje, które przekazywane są na poziomie uczuć (zmiana brzmienia, akcent, dodanie słowa zmieniającego zdanie), modyfikujące znacznie wypowiadanych słów.

Zakres tematyczny warsztatów:

 

 • Jak wydobyć głos w sposób tak aby wspomagał naszą komunikację z otaczającym nas światem. Powstawanie głosu w połączeniu z poznanymi technikami oddechowymi.
 • Głos wewnętrzny i głos zewnętrzny.
 • Rozwijanie umiejętności  kreacji głosem. Techniki posługiwania się głosem wynikającym z elementów muzycznych. Rytm, melodyka, dynamika, tempo, artykulacja
 • Praca na wybranych tekstach . Nagrywanie i analizowanie nagrań.
 • Rozwijanie umiejętności  kreacji głosem. Dynamika ciała i głosu.
 • Wyobraźnia dźwiękowa. Kreacja głosowa. Budowanie kontrapunktów.
 • Relacje czasowe i  przestrzenne.
 • Rozwijanie umiejętności świadomego analizowania procesów zachodzących w naszym ciele. Rytm i zmiany rytmu, tempo i zmiany tempa, pauza - brak pauzy.
 • Myśli. Emocje. Doznania fizyczne. Relaks. Skupianie uwagi. Umiejętność słuchania i analizowania dźwięków wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Ćwiczenia na odczuwanie relacji ja-ty, ja-oni. Świadomy przekaz.
 • Jak sprawować kontrolę na własnym głosem aby przekazywane słowa nie zaprzeczały
 • Wypowiadanym słowom. Intencja nadawcy,  wiadomość, kodowanie i przekazywanie informacji, dekodowanie i interpretacja.
 • Nagrywanie rozmów i wypowiedzi. Analiza nagrań w kontekście  nadawania i odbierania komunikatu.
 • Techniki autoprezentacji.  Ciało i głos.  Prawda przekazu. Komunikacja jako proces kształtowania się zachowania i postaw innych osób - „Komunikacja i kultura”

 

 

PRACA Z GŁOSEM W PROCESIE AUTOKREACJI

Celem warsztatu jest rozpoznanie naszych możliwości głosowych i zbudowanie intuitywnego i świadomego wykorzystania wrodzonych zdolności w zakresie  kreacji głosem.

Zakres tematyczny warsztatu:

 

 • Rozumienie i odczuwanie głosu  jako intuitywnej potrzeba przekazu energii.
 • Dźwięk emitowany przez nasz głos to energia, która wpływa na nas i nasze otoczenie Dźwięk jako energia. Rezonans, alikwoty, Harmonia.
 • Medytacja oparta na kilku wybranych dźwiękach z zakresu  rejestru skali  dźwięków wygodnych.
 • Śpiew monodyczny jako forma  wzajemnego wsłuchiwania się  i kreowania  zespołowej kompozycji.
 • Próba przestrzennego tworzenia Intuitywnej Harmonii Dźwięków .
 • Budowanie Kontrapunktów wynikających z potrzeby komunikacji dźwiękami.
 • Poszukiwanie wewnętrznego rytmu i budowanie Intuitywnej Przestrzeni Rytmicznej.
 • Improwizacja Intuitywna a improwizacja na Temat
 • Kompozycja jako forma kreatywnej komunikacji.

 

 

 

CYKL  WARSZTATÓW PANI  MARII  BUDZYŃSKIEJ ( po 5 godz. dyd.)

Prowadząca: Maria Budzyńska

Warsztaty adresowane do nauczycieli, animatorów kultury, wychowawców, organizatorów czasu wolnego, studentów i wszystkich zainteresowanych.

 

ZAPRASZAMY DO TEATRU

 

 • Dzień dobry, czyli integracja grupy.
 • Najważniejsze pojęcia teatralne.
 • Współtworzenie – kontakt z partnerem scenicznym.
 • Teatr rąk jako technika ożywiająca działania twórcze grupy.
 • Bajka? – zróbmy to razem!
 • Metody pracy z amatorską grupą teatralną.
 • Tańce integracyjne.

 

 

OD POMYSŁU DO PREMIERY

 • Taniec integracyjny na dobry początek.
 • Teatralne przywitanie.
 • Znaki teatralne – co to takiego?
 • Podstawowe elementy procesu teatralnego, czyli postacie, akcja, przestrzeń i czas.
 • Graficzna analiza tekstu.
 • Projekt przedstawienia, scenariusz, egzemplarz reżyserski..
 • Analiza akcji i postaci.
 • Próby (analityczne, sytuacyjne, techniczne, generalne)
 • Premiera.
 • Taniec na pożegnanie.

 

 

LALKI NASZEGO TEATRU

 

 • Integracja – działania ruchowe, głosowe i plastyczne.
 • Ożywianie przedmiotów.
 • Animacja prześcieradła – dialogi.
 • Projektowanie, wykonanie i animacja lalek z różnych nietypowych materiałów.
 • Tworzenie akcji teatralnej z wykorzystaniem lalek.
 • Festiwal pomysłów teatralnych, czyli prezentacje.
 • Omówienie efektów pracy.
 • Świętowanie, tańcowanie!

 

 

TEATR ŚWIATŁA I CIENIA

 

 • Przyciągająca i odpychająca rola światła.
 • Jak to dawniej było – trochę historii teatru cieni.
 • Improwizacje ruchowe z latarkami.
 • Nieruchome i ruchome cienie postaci na ekranie.
 • Malowanie światłem i cieniem ( wykorzystanie grafoskopu)
 • Czas eksperymentów.
 • Tajemnicze pożegnanie.

 

 

WYOBRAŹ  SOBIE…

 

 • Taniec z wyobraźnią.
 • Co by było, gdyby… , czyli zielone światło dla twórczych pomysłów.
 • Zatrzymaj uwagę ! – rola koncentracji.
 • Wyobrażenia – wykorzystanie zmysłów.
 • Karty dialogowe wspomagające rozwój wyobraźni.(ECCO,  SAGA, PERSONA, OH,   MYTHOS, 1001)
 • Współtworzenie -  malujemy obrazy.
 • Niezwykli goście na wernisażu.
 • Zatańczymy???

 

 

METODY INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ – WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI ZABAWY – (dawniej Kurs wstępny z pedagogiki zabawy)

Profil uczestników: Nauczyciele przedszkoli i wczesnej edukacji, nauczyciele świetlic, organizatorzy czasu wolnego, studenci pedagogiki, animatorzy, osoby zainteresowane poznaniem podstaw pedagogiki zabawy i metody KLANZY.

Cel i zakres treści: Rozwijanie umiejętności organizacji sytuacji początkowych w grupie, prowadzenia dyskusji, prowadzenia zabaw integracyjnych, ruchowych, muzycznych, organizowania imprezy dla dużej grupy, zabaw z chustą, pozyskiwania informacji zwrotnej.

Korzyści dla uczestników i placówki: Poznanie zasad i podstaw pedagogiki zabawy oraz założeń metody KLANZY, nabycie i doskonalenie umiejętności stosowania metod pedagogiki zabawy w grupie, poznanie skutecznych metod aktywizacji i integracji grupy, wymiany doświadczeń oraz zbierania informacji zwrotnej.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autor: dr Zofia Zaorska

 

 

POZNAWAĆ PRZYRODĘ I CIESZYĆ SIĘ RUCHEM

Profil uczestników: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji, osoby wykorzystujące w pracy atrakcyjność, piękno i bezpośrednie kontakty z przyrodą, studenci, wszyscy którzy interesują się edukacją ekologiczną.

Cel i zakres treści: Rozwój umiejętności organizowania wycieczek plenerowych, zabaw pogłębiających kontakt człowieka z przyrodą, stosowania zabaw integracyjnych, aktywizujących i ruchowych w plenerze, wykorzystania technik plastycznych i audiowizualnych, rozwijania postaw troskliwych opiekunów i miłośników przyrody wśród dzieci.

Korzyści dla uczestników i placówki: Nabycie umiejętności i doskonalenie stosowania metod pedagogiki zabawy w pogłębianiu kontaktu z przyrodą, poznanie metod skutecznej integracji i aktywizacji grupy, inspirowanie do twórczych poszukiwań w zakresie działań proekologicznych.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autor: dr Zofia Zaorska

 

 

TECHNIKI TWÓRCZEGO MYŚLENIA I DZIAŁANIA

Profil uczestników: Nauczyciele, wychowawcy, katecheci, animatorzy, organizatorzy czasu wolnego, studenci, osoby mające ochotę rozwijać twórcze myślenie i działanie, osoby poszukujące atrakcyjnych metod rozwoju postawy twórczej dzieci i dorosłych.

Cel i zakres treści: Warsztaty mają na celu rozwój umiejętności: komunikacji społecznej, aktywności twórczej w zakresie myślenia i działania, twórczego rozwiązywania problemów, budowania otwartości i odwagi wobec trudniejszych zadań, określania przeszkód w procesie twórczym i podjęcia próby ich przełamywania.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Nabycie i doskonalenie umiejętności pobudzania twórczego myślenia i działania podopiecznych, nabycie umiejętności zastosowania metod pedagogiki zabawy do przełamywania stereotypowego myślenia, poznanie konkretnych metod i technik do zastosowania podczas rozwiązywania problemów i zwalczania barier w procesie twórczym, poznanie atrakcyjnych metod pracy dydaktycznej i wychowawczej, podnoszących efektywność realizowanych przez nauczycieli i pedagogów zajęć.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Maria Budzyńska, Ewa Molenda-Pilecka

 

 

DODAĆ ŻYCIA DO LAT – cykl warsztatów

Profil uczestników: Osoby pracujące z ludźmi starszymi, nauczyciele podejmujący problemy starzenia się i pomocy ludziom starszym w pracy wychowawczej z młodzieżą, młodzież angażująca się w pracę wolontariatu na rzecz osób starszych, studenci.

Cel i zakres treści: Rozwijanie umiejętności organizowania i prowadzenia grupy seniorów, dostrzegania kulturowej wartości starzejącego się społeczeństwa, wykorzystanie wspomnień i doświadczeń w pracy z grupą, integracja, relaks, współpraca w grupie, wspólna zabawa, rozmowy, działania w grupach wielopokoleniowych.

Korzyści dla uczestników i placówki: Nabycie i doskonalenie umiejętności integracji grup wielopokoleniowych, nabycie pakietu metod pedagogiki zabawy do zastosowania podczas spotkania pokoleń.

Publikacja: Zofia Zaorska Dodać życia do lat Materiały metodyczne ułatwiające organizację różnych form aktywności osób starszych i grup wielopokoleniowych (książka i płyta CD)

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: dr Zofia Zaorska

 

 

METODY PRACY Z LUDŹMI STARSZYMI Z WYKORZYSTANIEM RUCHU, TAŃCA I ZABAW

Profil uczestników: Osoby pracujące z ludźmi starszymi, nauczyciele podejmujący problemy starzenia się i pomocy ludziom starszym w pracy wychowawczej z młodzieżą, młodzież angażująca się w pracę wolontariatu na rzecz osób starszych, studenci.

Cel i zakres treści: Rozwój umiejętności korzystania z tańca i ruchu przy muzyce dla osób z różnym stopniem sprawności, aktywizowanie osób starszych, nawiązywanie wielopokoleniowych kontaktów, pracy z seniorami w domach opieki dla osób starszych.

Korzyści dla uczestników i placówki: Nabycie i doskonalenie umiejętności integracji grup wielopokoleniowych, nabycie pakietu metod pedagogiki zabawy do zastosowania podczas spotkania pokoleń, poznanie technik aktywizacji młodzieży do organizowania spotkań wielopokoleniowych.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autor: dr Zofia Zaorska

 

 

METODY INTEGRACJI POKOLEŃ

Profil uczestników: Osoby pracujące z ludźmi starszymi, nauczyciele podejmujący problemy starzenia się i pomocy ludziom starszym w pracy wychowawczej z młodzieżą, młodzież angażująca się w pracę wolontariatu na rzecz osób starszych, studenci.

Cel i zakres treści: Rozwój umiejętności integracji grupy wielopokoleniowej, organizacji spotkań pokoleń i imprez z udziałem wszystkich uczestników, angażowanie na rzecz budowania relacji międzypokoleniowych i dostrzeganie w tym korzyści rozwojowych dla każdej z grup.

Korzyści dla uczestników i placówki: Poznanie metod ułatwiających zainteresowanie młodzieży potrzebami ludzi starszych, nabycie i doskonalenie umiejętności integrowania pokoleń, budowania i podtrzymywania relacji.

Optymalny czas trwania –15 godzin dydaktycznych.

Autor: dr Zofia Zaorska

 

 

JAK ZORGANIZOWAĆ IMPREZĘ DLA DUŻEJ GRUPY

Profil uczestników: Pracownicy domów kultury, placówek oświatowych i wychowawczych, studenci, animatorzy i trenerzy.

Cel i zakres treści: Rozwijanie umiejętności animowania grup, przeprowadzania zabaw fabularyzowanych, prezentacji i przygotowania do organizacji imprezy plenerowej, trening podejmowania działań zespołowych.

Korzyści dla uczestników i placówki: Nabycie i doskonalenie umiejętności organizowana przedsięwzięć dla dużej grupy, wykształcenie umiejętności zainteresowania podopiecznych zabawą fabularyzowaną, poznanie gotowych scenariuszy zabaw i imprez fabularyzowanych, wykorzystanie metody „impreza na hasło”, wzmocnienie umiejętności pracy zespołowej i angażowania do aktywności.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autor: dr Zofia Zaorska

 

 

ŚWIAT GAZET I NIE TYLKO

Profil uczestników: Nauczyciele, bibliotekarze, animatorzy, katecheci, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizatorzy czasu wolnego, studenci.

Cel i zakres treści: Rozwój umiejętności integrowania grupy, zastosowania metod podnoszących energię w grupie, ćwiczenia refleksu i koncen¬tracji, rozwijania wyobraźni twórczej, prowadzenia zabaw fabularyzowanych, działania przy muzyce.

Korzyści dla uczestników i placówki: Nabycie i doskonalenie umiejętności stosowania metod pedagogiki zabawy w pracy z grupą, nabycie umiejętności tworzenia przyjaznej atmosfery w grupie, dostarczenie niekonwencjonalnych pomysłów na realizację interesujących zajęć, dostarczenie prostych metod rozwoju postaw twórczych i stymulacji wyobraźni, ekspresji twórczej opartej o prosty i dostępny materiał.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorzy: dr Krystyna Dachtera, Irena Kalinowska, Anna Sorsa

 

 

TEATR JAKO INTEGRACJA SZTUK cz. I Elementarz reżysera cz. II Proste techniki teatralne

Profil uczestników: Nauczyciele przedmiotów artystycznych, instruktorzy teatralni, animatorzy kultury, organizatorzy czasu wolnego, studenci.

Cel i zakres treści: Rozwój umiejętności pracy z grupą teatralną, zorganizowania spektaklu teatralnego, wykonywania i ożywiania lalek, zastosowania prostych technik teatralnych.

Korzyści dla uczestników i placówki: Nabycie i doskonalenie umiejętności pracy z grupą teatralną, poznanie technik wykorzystania nietypowych materiałów do projektowania rekwizytów teatralnych, nabycie umiejętności projektowania spektaklu, rozwój wyobraźni i postaw twórczych, nabycie doświadczenia w zakresie wykorzystania działań teatralnych w edukacji i wychowaniu.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Maria Budzyńska

 

 

NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA W PRZEDSZKOLU. Wspieranie holistycznego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Profil uczestników: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych, wychowawcy kolonijni.

Cel i zakres treści: Warsztaty rozwijają umiejętności holistycznego rozumienie osoby. W programie wykorzystano zabawy muzyczno-dramatyczne stymulowane i inspirowane muzyką i słowem, działania plastyczne inspirowane muzyką i słowem, tańce, pląsy i piosenki, działania twórcze z wykorzystaniem gazet, świętowanie w grupie, gry planszowe jako sposób na ćwiczenie słuchu fonematycznego i utrwalanie pojęć matematycznych, działania pobudzające wyobraźnię i kształtujące świadomość własnego ciała, np. matematyczne miasteczko.

Korzyści dla uczestników i placówki: Poznanie i uporządkowanie wiedzy na temat podejścia holistycznego w rozwoju człowieka, umiejętność konstruowania i korzystania ze scenariuszy zajęć tematycznych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, festynów w przedszkolu i w szkole, poznanie i stosowanie prostych wierszy, pląsów i tańców.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Anna Sorsa , Irena Kalinowska

 

 

ROZPOZNAWANIE I ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI PLASTYCZNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY

Część I: Różnorodne techniki plastyczne, Część II: Techniki graficzne inspirujące

Profil uczestników: Nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, które chcą wykorzystywać techniki plastyczne i poszerzać warsztat pracy, studenci.

Cel i zakres treści: Warsztaty rozwijają umiejętności prowadzenia różnorodnych ćwiczeń plastycznych, stosowania działań plastycznych (m.in.: kompozycje ażurowe, monotypia, linoryt), eksponowania prac plastycznych, integracji grupy z wykorzystaniem przestrzeni, muzyki, ruchu, światła, zabaw plastyczno-teatralnych.

Korzyści dla uczestników i placówki: Zapoznanie z podstawowymi materiałami i przyborami potrzebnymi w określonej technice plastycznej, poznanie konkretnych technik oraz metod plastycznych do zastosowania podczas zajęć z osobami w różnym wieku, zdobycie pakietu metod rozwi¬jających zdolności plastyczne dzieci i młodzieży.

Optymalny czas trwania –15 godzin dydaktycznych.

Autor: Ewa Mizera-Raczkowska

 

 

TAŃCE INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ. Część I

Profil uczestników: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, animatorzy kultury, nauczyciele i instruktorzy tańca, pracownicy świetlic i placówek edukacji pozaszkolnej, studenci.

Cel i zakres treści: Warsztaty rozwijają umiejętności nauczania tańców integracyjnych do tradycyjnych melodii różnych narodów (m.in.: tańce polskie – polka warszawska, wielkopolski walcerek i ceglarz, do melodii rosyjskiej, hawajskiej, japońskiej, włoskiej, żydowskiej, angielskiej), zastosowania prostych i zarazem ciekawych rozwiązań choreograficznych pozwalających na naukę poznanych tańców w grupach wielopokoleniowych.

Korzyści dla uczestników i placówki: Nabycie umiejętności tańczenia tańców integracyjnych do melodii różnych narodów, nabycie i doskonalenie umiejętności nauczania tańców integracyjnych, poznanie prostych form muzyczno-ruchowych: zabawa i piosenka na powitanie, zabawa i piosenka na zapoznanie i zapamiętanie imion, zabawa i piosenka na zakończenie zajęć, która jest jednocześnie formą zaproszenia na następne zajęcia tego typu.

Publikacja: Leszek Gęca Tańce integracyjne w pracy z grupą Część 1

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autor: Leszek Gęca

 

 

TAŃCE INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ. Część II

Profil uczestników: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, animatorzy kultury, nauczyciele i instruktorzy tańca, pracownicy świetlic i placówek edukacji pozaszkolnej, studenci.

Cel i zakres treści: Warsztaty rozwijają umiejętności tańczenia proponowanych tańców integracyjnych do melodii różnych narodów (m.in. „Szkocka polka”, „Spacer po Atenach”, „Na wrzosowiskach”), tańczenia tańców w wersji na siedząco (m.in. „Polka lubelska”, „Tupacz”), tańczenia i śpiewania zabaw muzyczno-ruchowych (m.in.: „Gość”, „Parada instrumentów”, „Taniec kolorów”).

Korzyści dla uczestników i placówki: Nabycie umiejętności tańczenia tańców integracyjnych do melodii różnych narodów, uświadomienie znaczenia tańca w procesie integracji grupy, nabycie umiejętności nauczania proponowanych tańców i zabaw muzyczno-ruchowych, uświadomienie, „że tańczyć może każdy”.

Publikacja: Tańce integracyjne w pracy z grupą Część 2

Optymalny czas trwania –15 godzin dydaktycznych.

Autor: Sekcja Taneczna PSPiA KLANZA

 

 

 

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEZ TWÓRCZĄ AKTYWIZACJĘ

Profil uczestników: Bibliotekarze, nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjalnych, organizatorzy czasu wolnego, pedagodzy, studenci kierunków bibliotekoznawczych, arteterapeutycznych i pedagogicznych.

Cel i zakres treści: Rozpoznawanie i kształtowanie potrzeb czytelniczych dzieci i młodzieży, rozwijanie wyobraźni czytelniczej przez działania parateatralne, plastyczne, muzyczne i taneczne, praca z tekstem kultury, rozbudzanie w dzieciach i młodzieży nawyku sięgania po książkę i poczucia radości płynącej z czytania, wpływ literatury dziecięcej i młodzieżowej na harmonijny rozwój dzieci i młodzieży, uwrażliwianie odbiorcy przez naturalne oddziaływanie sztuk zintegrowanych. Przygotowanie młodego odbiorcy do szeroko pojętego uczestnictwa w kulturze, uatrakcyjnienie warsztatu pracy bibliotekarza, nauczyciela, organizatora czasu wolnego.

Korzyści dla uczestników i placówki: Uczestnicy znają i wykorzystują metody rozpoznawania i kształtowania potrzeb czytelniczych dzieci i młodzieży, potrafią wykorzystać działania parateatralne, plastyczne, muzyczne i taneczne do rozwijania wyobraźni czytelniczej dzieci i młodzieży dla harmonijnego rozwoju młodego czytelnika, umieją rozbudzać w dzieciach ich naturalną, twórczą aktywność.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Iwona Podlasińska , Jerzy Kumiega

2009 - 2010 Klanza Kraków   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków